Disclaimer

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Photo4id (verder 'aanbieder') genoemd is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Gebruik van deze website

Gebruikmaking van de geboden aanbiedingen, producten en informatie van aanbieder is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aanbieder hanteert algemene voorwaarden en een privacy statement. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van aanbieder.

Informatie van/naar derden

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de aanbieder, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de aanbieder uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De aanbieder geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Communicatie met gebruikers

Gebruikers van deze site kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch worden voorzien van specifieke informatie, op basis van door hen opgegeven gegevens. Dergelijke informatie kan worden verzonden via e-mail, post of zogenaamde SMS-berichten. Op de verzending en de inhoud van deze berichten is het bovenstaande onverkort van toepassing.