Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Photo4id (verder 'aanbieder' genoemd). Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de voorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven. Als je niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, dan dien je geen gebruik te maken van deze website. Aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden je dan ook aan deze voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle producten, aanbiedingen van en bestellingen bij aanbieder zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Op deze site en op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Wijzigingen, informatie en bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen van aanbieder zijn vrijblijvend en aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen, producten en prijzen te wijzigen.
2.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via SMS of e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Aanbieder garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
2.3 Een bestelling komt tot stand op het moment dat een bestelbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres en de bestelling door Koper is betaald.

Artikel 3. Levering

3.1 De bestelling wordt elektronisch verstuurd naar een door koper opgegeven e-mail adres of per post naar het door Koper opgegeven afleveradres binnen Nederland.
3.2 Levering van de bestelling per e-mail vindt plaats als de Koper dit bij de bestelling heeft opgegeven. De bestelling wordt dan direct bij de per e-mail verstuurde bestelbevestiging als bijlage(n) toegevoegd.
3.3 Levering van de bestelling per post vindt plaats als de Koper dit bij de bestelling heeft opgegeven. De bestelling wordt dan binnen drie werkdagen per post opgestuurd. Bij de bestelbevestiging is de bestelling als voorbeeld en ter referentie in lage kwaliteit in de bijlage(n) opgenomen.
3.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft jou geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om je bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de bestelling in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden aanbiedingen en producten zijn in euro's, inclusief BTW.
4.2 De Koper is de prijs verschuldigd aan de aanbieder conform artikel 2.3 en 3.1 van deze voorwaarden. Kennelijke aantoonbare fouten in de prijsopgave, kunnen ook na de totstandkoming van de bestelling door aanbieder worden gecorrigeerd.
4.3 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is aanbieder gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende bestelling en daarmee samenhangende bestellingen op te schorten, dan wel te annuleren.